A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: Olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.
2018-tól külföldről behozott gépkocsikra is szükséges, így az országba érkező gépkocsik jogtisztasága is követhető és a bűncselekményből származó gépkocsik kiszűrhetőek.
Az eredetiségvizsgálat érvényessége 60 nap és tulajdonos váltáskor újat kell készíteni, de vannak kivételek, utóbbiról részletesen lejjebb olvashat.

null

Eredetiségvizsgálat

Az eredetiségvizsgálat célja, hogy a jármű tulajdonos váltásakor a vevőnek lehetősége nyílik meggyőződni a gépjármű nyilvántartásilag hivatalos előéletéről. Az eredetiségvizsgálat elengedhetetlen a jármű átírásához.
A vizsgálat a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) által előírt technológia, valamint hatóságilag meghatározott árszabás alapján történik.

null

Árak

null

Személygépkocsi

null

Motorkerékpár

null

Teherautó

null

Pótkocsi

null

Biztosítások

Cégünknél az összes magyar biztosító társaság kötelező felelősség és casco biztosításai közül választhat, amelyet itt helyben meg is kötünk az Ön számára. Fontos tudnivaló, hogy az adas-vételi papíron szereplő időponttal az előző tulajdonos (eladó) kötelező biztosítása lezárult, így az új tulajdonosnak (vevőnek) nincs érvényes kötelező biztosítása az adott járművön, ameddig azt meg nem köti!

null

Átírás

A gépjárművet új tulajdonosának (a vásárlónak) érvényes és hatályos ‘’Tulajdonjog átruházási szerződéssel’’ kell megvásárolnia (Adás-Vételi). A szerződést 4 eredeti példányban javasoljuk kitölteni, amelyek minden példányán az aláírások eredetiek, kijavításoktól, áthúzásoktól, egyéb oda nem illő adattól és elírástól mentesek.
Az adásvételtől számított 15 napon belül az új tulajdonos KÖTELES átírni saját nevére a gépjárművet, egyéb esetben súlyos büntetést szab ki az adóhatóság!

null

Hasznos információk

Általános tudnivalók a hatósági eljárásról

Minden gépjármű tulajdonjog változáskor előzetes eredetiségvizsgálatot szükséges elvégezni, ez alapvető része a gépjármű új tulajdonosának nevére írásához. Az eredetiségvizsgálat során a vizsgáló feltárja a gépjármű egyedi azonosító jeleinek eredetiségét, megállapítja az esetleges hibákat, bűncselekményekre utaló nyomokat. A gépjárművet festékréteg – vastagság mérő berendezéssel műszeresen megvizsgálja, amely kimutatja az esetleges újrafényezéseket, amelyek sérülések kijavítását szolgálhatták.

Továbbá egyéb másodlagos egyedi azonosítókat keres, típustól függően.

Mikor kell eredetiségvizsgálatot készíteni?

A tulajdonjog átírása előtt alábbi esetekben el kell végezni az előzetes eredetiségvizsálatot, melyet a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52§ szabályoz.

 1. a használt jármű, továbbá a gyártótól származó járműkísérő lappal nem rendelkező új jármű, valamint a járműnyilvántartásba korábban még nem vett lassú jármű vagy egyéb jármű első forgalomba helyezésekor;
 2. a forgalomból végleg vagy átmeneti időszakra kivont jármű ismételt forgalomba helyezésekor;
 3. a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje – megelőzően;
 4. a jármű – kivéve a lassú járművet és a lassú jármű pótkocsiját – tulajdonjogában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételekor.

(2) A forgalomba még nem helyezett sérült jármű esetében az előzetes eredetiség ellenőrzést a jármű alvázszámának megváltoztatásával járó műszaki beavatkozást – alvázszámot hordozó szerkezeti elem, alváz vagy karosszéria cseréje vagy javítása – és a közlekedési hatóság műszaki megvizsgálását megelőzően kell kezdeményezni.
(3) A 43. §-ban meghatározott külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott járművek esetében az előzetes eredetiségvizsgálatot a származás-ellenőrzés eredményéről szóló határozat véglegessé válását követően lehet elvégeztetni.
(4) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában felsorolt esetekben a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat. A hatvan napos határidőbe nem számít be az az idő, amíg az eredetiségvizsgálatot követő büntetőeljárás során a jármű lefoglalás miatt a hatóság őrizetében volt.
(5) A jármű eredetiségvizsgálatának eredménye a közlekedési igazgatási eljárásban egyszer használható fel, amelynek tényét a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba rögzíti.
(6) Az (1) bekezdésben felsorolt közlekedési igazgatási eljárásban a közlekedési igazgatási hatóság ellenőrzi a jármű előzetes eredetiségvizsgálatának meglétét, eredményét, valamint annak érvényességi idejét.

Mikor nem kell eredetiségvizsgálatot készíteni?

Eredetvizsgálat nem szükséges, amennyiben a gépjármű tulajdonjog átírásának oka

   • öröklés,
   • jogi személyek átalakulásával, egyesülésével, szétválásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja lesz,
   • a közös tulajdon megszüntetése, ha a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül vagy annak jogalapja közös tulajdon létesítése, ha az egyik tulajdonostárs korábban a jármű tulajdonosa volt,
   • a pénzügyi lízingszerződés teljesítése, amelynek során a jármű nyilvántartott üzemben tartója a jármű tulajdonjogát megszerzi,
   • állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat kezelésében lévő jármű más állami vagy önkormányzati szerv, vagy önkormányzat részére történő átadása,
    a használt jármű cégjegyzék vagy vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában fő tevékenysége szerint gépjármű-kereskedelemre jogosult szervezet vagy vállalkozó tulajdonába kerülése, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést,
   • közeli hozzátartozók egymás közötti tulajdonátruházása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint.
    Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
   • A muzeális jellegű járművekkel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljáráshoz, továbbá a négykerekű segédmotoros kerékpárok első magyarországi forgalomba helyezésére irányuló közlekedési igazgatási eljáráshoz az előzetes eredetiségvizsgálatot nem kell elvégezni.

Mit néznek az eredetiség vizsgán?

Az eredetiség vizsgán “árulkodó jeleket” keresnek. Mint ahogy a vizsgálat neve is mutatja, azt nézik, hogy minden eredeti-e, nem manipulálták-e a járművet és a papírjait.

   • okmányok ellenőrzése
   • eredeti-e, – nem “ütötték-e át” az alváz és motorszámot
   • a jármű alapos szemrevételezése
   • festékréteg vastagságmérővel körbemérik a járművet

A vizsgálat során megállapíthatóak a jármű korábbi sérülései, illetve az is, hogy “klónozták-e” az autót, azaz pl. két darabból rakták össze. A járműklónozás úgy megy végbe, hogy egy totálkáros jármű “megjavításához” lopnak egy hasonló járművet, majd a sérült autó alvázszámát tartalmazó karosszéria illetve “egyéb” azonosító elemeit áthegesztik a lopott autóba, aztán talán még a kilométerórát is visszatekerve busás haszonnal értékesítik a gyanútlan naiv vevőnek. Ennek megelőzése céljából még a teljes vételár kifizetése előtt célszerű az eredetvizsgát elvégeztetni.

Az eredetvizsgálathoz szükséges okmányok

Az eredetiségvizsgálathoz szükséges okmányok magánszemély és jogi személy vevő esetén eltérőek lehetnek.

Magánszemély eladó vagy vevő esetén
   • a jármű forgalmi engedélye
   • személyi igazolványa / útlevele / jogosítványa
   • a lakcímkártyája
   • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait
   • gépjármű törzskönyve

Amennyiben a eladó vagy a vevő személyesen nincs jelen az eredetvizsgálaton, meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Az alábbi okmányokra is szükség lesz:

   • meghatalmazás
   • a meghatalmazott személyi igazolványa / útlevele / jogosítványa, lakcímkártyája
Jogi személy (cég) tulajdonos vagy vevő esetén
   • a jármű forgalmi engedélye
   • a kérelmező cég 90 napnál nem régebbi cégkivonata (ezt a vizsgáló állomáson is le tudjuk tölteni,kinyomtatni)
   • a kérelmező cég aláírási címpéldánya
   • az aláírásra jogosult személyi igazolványa / útlevele / jogosítványa
   • az aláírásra jogosult lakcímigazoló kártyája
   • forgalmi engedély hiányában – okmányirodai Hatósági Bizonyítvány – amely tartalmazza a jármű adatait
   • gépjármű törzskönyv (ha rendelkezik vele)

Amennyiben nem az aláírásra jogosult viszi eredetvizsgálatra a járművet meghatalmazást kell adni annak a személynek, aki eredetvizsgára viszi a járművet. Ekkor az alábbi okmányokra is szükség lesz:

   • meghatalmazás
   • a meghatalmazott személyi igazolványa / útlevele / jogosítványa, lakcímkártyája
Külföldről behozott gépjármű eredetvizsgája esetén:

A fentieken túl szükség lesz még a külföldről behozott gépjármű forgalomba-helyezés előtti első eredetiségvizsgájához:

   • Műszaki adatlap
   • Származás ellenőrzési határozat (az illetékes okmányirodában állítják ki)
   • Külföldi forgalmi engedély
   • Külföldi adás-vételi szerződés és számla